Konkurs stypendialny | Konkurso stypendialno

 

Zadanie realizowane w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na zdjęciu stypendysta Gracjan Andrasz

Źródłó : docplayer.pl - Pielgrzymka romów do limanowej

Syr ćhija Konkurso stypendialno

Konkurso Stypendialno  ogłosindzia  Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji dre  2004 b. Organizatoro jangłatune Konkursoskro  sys  jekh organizacja pozarządowo dre  Olsztyn.  2005 bersiesyt konkurso kereł stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.


Kana  Konkurso isy kerdo dre Łódź i  obłeł romane ucznien dre  10-18 bersia . Wagedyr Uczni bićhawen zgłoszeni ke Stowarzyszenie, a  komisja wykenden   finalisten.  Ke 2019 berś finało konkursoskro sthowełas pes warsztatendyr, przesiunełas łen komisja  i isysy łen siukar koncerto . Dre Komisja isys beśte dasawe manusia syr :  Jacek Cygan, Krzesimir Dębski, Janusz Tylman, Maria Mamczur, Mariusz Augustyniak, Andrzej Wiśniewski, Witold Michaj, Paweł Januszewski, Gerd Steinbrinker, Adam Kołaciński. Pal peskre nagrody ćhawore  kinen  pomocy szkolna i preskiren pał  peskro  syklakiryben . Isy men terne  utalentowana  plastyki, sportowcy, muzyki i tancerzy, sawe pes syklakiren duredyr.

 

Na zdjęciu stypendysta Sebastian Rutkowski

Żródło: Facebook.com Seba Rutkowski

So berś komisja wykendeł ćhaworen dre duj kategorii. Jekh to isy stypendii a wawir nagrody Ministroskre . Stypendii den śhaworenge kaj syklakiren pes dre peskre kategorii a nagrody Ministroskre den ćhaworenge pał cełe bersitko buty . Dre bersia  2005-2020 dyne nagrody sawe 400 ćhaworenge.

Na zdjęciu stypendystka Sara Czureja

Źródło: Facebook - sara czureja ars muz

Dre 19-20 listopada 2021 berś  dre A realizację zadań systemowowych Miejsko Ośrodko Kultury dre Konstantynów Łódzki isys finało Ogólnopolskeneskro konkursoskro stypendialneneskro uzdolnione romane ćhaworengro.

Komisja sys te wykendeł konkursowe finalisten.
Przedykte  39 zgłoszeni dre kategorii: muzyka instrumentalno, gabipen, kheliben, sporto, nauki humanistyczna, nauki ścisła i  sztuki plastyczna.
Sare zgłoszeniendyr wykendyne 26  finalisten i ocenindłe łen adzia:

Kategorii: gabipen , kheliben , muzyka instrumentalno
Zgłoszeni bićhade pre nośniki: pendrive, płyty CD, DVD.
Warykecy moły jury kerde telefono kaj pes te pucien ucznioskre występostyr i buciatyr.

Kategoria sport
Manuś komisjatyr szczegółowo przedykcia liła.  Dre jekh przypadko przedyja apre opinia treneroskry sawi dobićhadzia mailosa dre  20.11.2021r.
Kategoria nauki humanistyczna i nauki ścisła
Gił finało, uczni dre kategorja nauki humanistyczna – język angielski, rakirenas manuśniaska komi-sjatyr i doreste   testy kaj te ściaciakiren łengry gody.  Pre finało manuśni komisjatyr sykadzia  łen-gre wyniki.  Dre kategorja  nauki ścisła matematyka organizatory rakirenas  wykładowcasa mate-matykatyr dre  Liceum Ogólnokształcąco dre Łodzia, sawo phendzia kaj ucznio isy moł warysawo wsparcie ale trzeby łeske te dział ke jawir bare konkursy sawe sykawena łeskry gody matematyczno.
Kategoria plastyka
Dre da kategorja ternipen sykadzia peskre bucia sawe kerde pre warsztaty zdalna dre dywesa 17-19.11.2021 berś.
Pośli dowa syr saren  przesiundłe i obdykte sare zgłoszeni

Komisja:

Edyta Wasłowska -primabalerina Bare Teatroskry dre Łodzia
Krzysztof Gil – artysta plastyko, absolwento Akademii Sztuk Pięknych dre  Krakowowa , dr sztuki, wykładowca  pre krakowsko ASP.
Janusz Tylman- pianista, wykładowca , kompozytoro  muzykakro teatralneniakro , filmoweniakro i musicaloweniakro.
Krzysztof Kociszewski – gitarzysta, kompozytoro, pedagogo
Paweł Januszewski – lekkoatleta, sztar moły mistrzo Polski dre sztafeta 4 x 400 metry. Isy łes  6 sownakune i 4 rupune medali dre nasibena pre 400m i sownakuno  medalo Mistrzostw Europy dre  Budapeszto.
Adrianna Grzelak - Krzemianowska - Doktoro humanistyczne syklakirybnengro , filologo klasyczno, italianistka.

Obserwatoro - Zdzisław Markowski - certyfikowano instruktoro muzyki i romane  khelibnaskro,  gitarzysta, kereł buty dre  stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.
protokolantki- Krystyna Markowska i Róża Kowalska wytypindłe  ucznien  ke stypendii i nagrody Ministroskre Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stypendii dyne 22 ćhaworenge  i nagrody Ministroskre Spraw Wewnętrznych i Administracji dyne  22 ćhaworenge.

Ginas, kaj dre  2022 berś  rakhasam men sare finalistenca i puciasam men so kerde dre newo berś.