Konkurs stypendialny | Konkurso stypendialno

 

Zadanie realizowane w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na zdjęciu stypendysta Gracjan Andrasz

Źródłó : docplayer.pl - Pielgrzymka romów do limanowej

Syr ćhija Konkurso stypendialno

Konkurso Stypendialno  ogłosindzia  Ministro Spraw Wewnętrznych i Administracji dre  2004 b. Organizatoro jangłatune Konkursoskro  sys  jekh organizacja pozarządowo dre  Olsztyn.  2005 bersiesyt konkurso kereł stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.


Kana  Konkurso isy kerdo dre Łódź i  obłeł romane ucznien dre  10-18 bersia . Wagedyr Uczni bićhawen zgłoszeni ke Stowarzyszenie, a  komisja wykenden   finalisten.  Ke 2019 berś finało konkursoskro sthowełas pes warsztatendyr, przesiunełas łen komisja  i isysy łen siukar koncerto . Dre Komisja isys beśte dasawe manusia syr :  Jacek Cygan, Krzesimir Dębski, Janusz Tylman, Maria Mamczur, Mariusz Augustyniak, Andrzej Wiśniewski, Witold Michaj, Paweł Januszewski, Gerd Steinbrinker, Adam Kołaciński. Pal peskre nagrody ćhawore  kinen  pomocy szkolna i preskiren pał  peskro  syklakiryben . Isy men terne  utalentowana  plastyki, sportowcy, muzyki i tancerzy, sawe pes syklakiren duredyr.

 

Na zdjęciu stypendysta Sebastian Rutkowski

Żródło: Facebook.com Seba Rutkowski

So berś komisja wykendeł ćhaworen dre duj kategorii. Jekh to isy stypendii a wawir nagrody Ministroskre . Stypendii den śhaworenge kaj syklakiren pes dre peskre kategorii a nagrody Ministroskre den ćhaworenge pał cełe bersitko buty . Dre bersia  2005-2020 dyne nagrody sawe 400 ćhaworenge.

Na zdjęciu stypendystka Sara Czureja

Źródło: Facebook - sara czureja ars muz

Dre 19-20 listopada 2021 berś  dre A realizację zadań systemowowych Miejsko Ośrodko Kultury dre Konstantynów Łódzki isys finało Ogólnopolskeneskro konkursoskro stypendialneneskro uzdolnione romane ćhaworengro.

Komisja sys te wykendeł konkursowe finalisten.
Przedykte  39 zgłoszeni dre kategorii: muzyka instrumentalno, gabipen, kheliben, sporto, nauki humanistyczna, nauki ścisła i  sztuki plastyczna.
Sare zgłoszeniendyr wykendyne 26  finalisten i ocenindłe łen adzia:

Kategorii: gabipen , kheliben , muzyka instrumentalno
Zgłoszeni bićhade pre nośniki: pendrive, płyty CD, DVD.
Warykecy moły jury kerde telefono kaj pes te pucien ucznioskre występostyr i buciatyr.

Kategoria sport
Manuś komisjatyr szczegółowo przedykcia liła.  Dre jekh przypadko przedyja apre opinia treneroskry sawi dobićhadzia mailosa dre  20.11.2021r.
Kategoria nauki humanistyczna i nauki ścisła
Gił finało, uczni dre kategorja nauki humanistyczna – język angielski, rakirenas manuśniaska komi-sjatyr i doreste   testy kaj te ściaciakiren łengry gody.  Pre finało manuśni komisjatyr sykadzia  łen-gre wyniki.  Dre kategorja  nauki ścisła matematyka organizatory rakirenas  wykładowcasa mate-matykatyr dre  Liceum Ogólnokształcąco dre Łodzia, sawo phendzia kaj ucznio isy moł warysawo wsparcie ale trzeby łeske te dział ke jawir bare konkursy sawe sykawena łeskry gody matematyczno.
Kategoria plastyka
Dre da kategorja ternipen sykadzia peskre bucia sawe kerde pre warsztaty zdalna dre dywesa 17-19.11.2021 berś.
Pośli dowa syr saren  przesiundłe i obdykte sare zgłoszeni

Komisja:

Edyta Wasłowska -primabalerina Bare Teatroskry dre Łodzia
Krzysztof Gil – artysta plastyko, absolwento Akademii Sztuk Pięknych dre  Krakowowa , dr sztuki, wykładowca  pre krakowsko ASP.
Janusz Tylman- pianista, wykładowca , kompozytoro  muzykakro teatralneniakro , filmoweniakro i musicaloweniakro.
Krzysztof Kociszewski – gitarzysta, kompozytoro, pedagogo
Paweł Januszewski – lekkoatleta, sztar moły mistrzo Polski dre sztafeta 4 x 400 metry. Isy łes  6 sownakune i 4 rupune medali dre nasibena pre 400m i sownakuno  medalo Mistrzostw Europy dre  Budapeszto.
Adrianna Grzelak - Krzemianowska - Doktoro humanistyczne syklakirybnengro , filologo klasyczno, italianistka.

Obserwatoro - Zdzisław Markowski - certyfikowano instruktoro muzyki i romane  khelibnaskro,  gitarzysta, kereł buty dre  stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.
protokolantki- Krystyna Markowska i Róża Kowalska wytypindłe  ucznien  ke stypendii i nagrody Ministroskre Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stypendii dyne 22 ćhaworenge  i nagrody Ministroskre Spraw Wewnętrznych i Administracji dyne  22 ćhaworenge.

Ginas, kaj dre  2022 berś  rakhasam men sare finalistenca i puciasam men so kerde dre newo berś.

Konkurs stypendialny | Konkurso stypendialno

 

Zadanie realizowane w ramach zadań systemowych Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na zdjęciu stypendysta Gracjan Andrasz

Źródłó : docplayer.pl - Pielgrzymka romów do limanowej

Jak powstał konkurs stypendialny

Konkurs Stypendialny został ogłoszony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2004r. Organizatorem pierwszego Konkursu Stypendialnego była jedna z organizacji pozarządowych w Olsztynie. Od 2005 r. konkurs realizuje Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

Dzięki wsparciu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji konkurs rozwijał się, a kolejne finały organizowano w Warszawie a obecnie jest kontynuowany w Łodzi.   Konkurs obejmuje uczniów romskich w wieku 10-18 lat. Uczniowie przysyłają swoje zgłoszenia do Stowarzyszenia, z których  komisja wybiera kilkudziesięciu finalistów. Dotychczas finał składał się z części warsztatowych, przesłuchań oraz koncertu finałowego. W komisji konkursu zasiadali między innymi Jacek Cygan, Krzesimir Dębski, Janusz Tylman, Maria Mamczur, Mariusz Augustyniak, Andrzej Wiśniewski, Witold Michaj, Paweł Januszewski, Gerd Steinbrinker, Adam Kołaciński. Swoje nagrody uczniowie przeznaczają na zakup niezbędnych pomocy szkolnych oraz na wsparcie i rozwój swojego talentu. Wśród stypendystów znaleźli się utalentowani młodzi plastycy, sportowcy, muzycy i tancerze, którzy kontynuują naukę w wybranych kierunkach lub pracują zawodowo

Na zdjęciu stypendysta Sebastian Rutkowski

Żródło: Facebook.com Seba Rutkowski

Co roku przyznawane są comiesięczne stypendia uczniom , którzy kształcą się w kierunkach sportowych i artystycznych oraz nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za całoroczne osiągnięcia. W latach 2005-2020 przyznano ogółem około 400 nagród uczniom romskim wspierając ich rozwój.

Na zdjęciu stypendystka Sara Czureja

Źródło: Facebook - sara czureja ars muz

Z uwagi na panującą pandemię w bieżącym roku podobnie jak i w poprzednim przeprowadzono zdalny  finał Konkursu stypendialnego. Zjazd wszystkich uczniów , razem spędzony czas w czasie kilkudniowych warsztatów i pozostałych zajęć był integralną częścią konkursu i mamy nadzieję, że w 2022 roku organizatorzy będą mogli powrócić do znanego wszystkim przebiegu konkursu.

Wracając do tegorocznego przebiegu Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego

W dniach 19-20 listopada 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim odbył się finał Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.
Komisja miała za zadnie wytypować  finalistów Ogólnopolskiego konkursu stypendialnego dla uzdolnionych uczniów romskich.
Zapoznano się z   39 zgłoszeniami  w kategoriach: muzyka instrumentalna, śpiew, taniec, sport, nauki humanistyczne, nauki ścisłe oraz sztuki plastyczne.
Spośród zgłoszeń wytypowano 26  finalistów, których oceniono w następujący sposób:

Kategorie: śpiew , taniec , muzyka instrumentalna

Materiały zgłoszeniowe były przesłane na różnych nośnikach : pendrive, płyty CD, DVD.
W kilku przypadkach jury łączyło się telefonicznie z uczniami aby zapytać o szczegóły występu i pracy ucznia.

Kategoria sport

Członek komisji szczegółowo zapoznał się z materiałami zgłoszeniowymi . W jed-nym przypadku zapoznał się dodatkowo z opinią trenera nadesłaną drogą mailową w dniu 20.11.2021r.

Kategoria nauki humanistyczne i nauki ścisłe

Przed finałem uczniowie w kategorii nauki humanistyczne – język angielski, przeprowadzili rozmo-wę z członkiem komisji swojej kategorii a następnie otrzymali   testy sprawdzające ich wiedzę. W czasie przesłuchań finałowych przedstawiono wyniki testów z języka angielskiego a w kategorii nauki ścisłe – matematyka organizatorzy przeprowadzili rozmowę z  wykładowcą matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, potwierdzającym zainteresowania jednego ucznia.  Zaznaczo-no , że w przyszłości należy zadbać o poszerzenie udziału finalisty  w różnych projektach i innych  uznanych konkursach matematycznych   sprawdzających i poszerzających jego wiedzę matematycz-ną.

Kategoria plastyka

W tej kategorii uczniowie prezentowali  swoje prace , które powstały w czasie zdalnych warsztatów plastycznych w dniach 17-19.11.2021r. , przesyłając je do oceny drogą mailową.

Po przesłuchaniu i obejrzeniu  wszystkich zgłoszeń

Komisja w składzie:

Edyta Wasłowska - primabalerina Teatru Wielkiego w Łodzi, pedagog w szkole Baletowej i Akademii Muzycznej w Łodzi. Nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Ministerstwa Kultury i Sztuki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie tańca.  
Krzysztof Gil - artysta plastyk, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie, laureat stypendium Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” oraz trzykrotny laureat stypendium Ministra MSWiA, dr sztuki, wykładowca  na krakowskiej ASP.
Janusz Tylman - pianista, wykładowca , kompozytor  muzyki teatralnej , filmowej i musicalowej .Współpracuje z warszawskimi teatrami: Ateneum, Nowy, Powszechny, Rampa, Roma, Stara prochownia, Syrena, Żydowski. Wieloletni  członek komisji  konkursu stypendialnego dla uczniów romskich.
Krzysztof Kociszewski - gitarzysta, kompozytor, pedagog, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, laureat ogólnopolskiego konkursu gitary klasycznej w Strzelcach Krajeńskich 1980 - III nagroda. Od 1989 do 1992 występował w duecie gitarowym Roho Konar. Finalista Międzynarodowego Konkursu Gitary Klasycznej w Krakowie – 1994r.
Paweł Januszewski - lekkoatleta, czterokrotny mistrz Polski w sztafecie 4 x 400 metrów Zdobywca 6 złotych  i 4 srebrnych medali w biegach na 400m przez płotki w mistrzostwach Polski Reprezentant Polski na Igrzyskach w Atlancie i na mistrzostwach świata w Atenach. Złoty medalista Mistrzostw Europy w Budapeszcie .Reprezentant na mistrzostwach świata w Sewilli. Złoty medalista na Uniwersjadzie. Reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney , mistrzostw świata w Edmonton i mistrzostw Europy w Monachium.
Adrianna Grzelak - Krzemianowska - Doktor nauk humanistycznych,filolog klasyczny,italianistka. Biegle włada językiem angielskim. Zatrudniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Filologii Klasycznej. Sekretarz redakcji czasopisma Collectanea Philologica. Współredaktor monografii z cyklu Rzym a Półwysep Iberyjski .Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego oraz Society for Classical (USA). Członek komitetu Centralnego olimpiady Języka Łacińskiego. Promotor i recenzent licznych prac licencjackich i magisterskich. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
oraz
obserwatora - Zdzisław Markowski - certyfikowany instruktor muzyki i tańca tradycyjnego,  gitarzysta, członek stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce. Wieloletni obserwator konkursu stypendialnego dla uczniów romskich,

protokolantek- Krystyny Markowskiej i Róży Kowalskiej
wytypowała  uczniów do stypendiów i nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   o różnej wartości .

Stypendia przyznano 22 uczniom i nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznano  również 22 uczniom.

Liczymy, że w 2022 roku będziemy mogli osobiście spotkać się z finalistami i zapytać o ich osiągnięcia.

Od kilkudziesięciu lat w Polsce dzieje się wiele ciekawych rzeczy na rzecz wielokulturowości i różnorodności. Bardzo ciekawe działania są podejmowane przez różne organizacje i instytucje. Jedną z takich organizacji jest Fundacja Dom Kultury w Warszawie. Zachęcam do odwiedzania ich strony i zapoznania się z ciekawymi wydarzeniami.

Wyróżnione artykuły:

Mural o różnorodności | Łaćhes, romski artbook kulinarny

Romscy muzycy | Romane muzyki

Muzyki Romenge to artysty sawen na musineł te jaweł szkoła , choć butenen isy. Dała isy manusia kaj radynen manusien peskre talentosa. Anda artykuło kamdziomas te pheneł romane muzykendyr sawen dzinen dre Polska i dres sweto.

Michaj Burano

Fot.żródło
www.gazeta.pl